Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Европейски правила за производството на био вино

17.06.2012

 

Постоянният комитет по органичното земеделие на Европейския Съюз, на заседание на 7 и 8 февруари 2012, в присъствието на представители на 26 страни членки и Норвегия и Швейцария в качество на наблюдатели прие с квалифицирано мнозинство от 296 гласа новите правила за производство на биологично вино.

В РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 се въвежда техническа дефиниция на биологичното вино и се описват енологичните практики и вещества, които са разрешени при производството на такова вино. Този РЕГЛАМЕНТ постановява правната рамка за всички нива на производството, разпространението, контрола и етикетирането на биологични продукти, предлагани и продавани в Европа. Той обуславя трайното развитие на биологичното производство въз основа на ясно дефинирани цели и принципи. Регламентът на Съвета определя общи насоки за производство, контрол и етикетиране, които могат да бъдат изменени единствено от Европейския съвет на министрите на земеделието.

Новият регламент ще започне да се прилага за реколта 2012. 

 

Назад