Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Ново финансиране на проекти по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

30.07.2012

 Нов прием на проекти за преструктуриране на винени масиви, за застраховане на реколтата и за реклама на български вина извън Европейския съюз отваря Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) от сряда - 1 август т.г. Съобщението е на  Министерството на земеделието и храните от днес – понеделник, 30.07.2012 г.. За селскостопанската 2012/2013 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България са планирани както следва: за преструктуриране и конверсия на винени лозя - 21.7 млн. лв., за застраховки на реколтата – 2.37 евро и за промоция в трети страни – 2.67 млн. евро.ДФ „Земеделие” ще финансира по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” смяната на сортовия състав на лозовите насаждения и подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство. Ще се субсидират и дейности за увеличаване броя на лозите на хектар, изграждането на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици, както и изграждането на противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения.За изпълнението на дейностите от програмата са предвидени различни възможности за финансиране. Бенефициентите могат да получат авансово плащане, ако имат сключен договор с фонда и инвестицията е в процес на изпълнение. За тази цел те трябва да депозират банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 120% от договорената финансова помощ.Финансовата рамка на лозаро-винарската програма за целия петгодишен период на нейното прилагане у нас от 2008 до 2014 г. е в размер от 112.683 млн. евро. По първата мярка – „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” финансовият ресурс за периода е над 91 млн. евро, а бюджетът по мярката „Промоция в трети страни” е 11 250 000 евро. За „Застраховане на реколтата” са разпределени 10 370 000 евро.Продължава и приемът на заявления за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход вследствие прилагане на мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Кандидатите могат да подават заявленията с отчета на авансово изплатената финансова помощ по мярката или със заявлението за плащане, когато финансовата помощ се изплаща след изпълнение на инвестицията.

 

Назад