Languages

Български  Русский  English  

Currencies


                            Here you will find mostly wines won gold medals at international competitions, and exclusive wines on expert assessments.                             The bottles numbers are limited and it is possible negotiation of the price!

Ново финансиране на проекти по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

This page is not translated!

30.07.2012

 Нов прием на проекти за преструктуриране на винени масиви, за застраховане на реколтата и за реклама на български вина извън Европейския съюз отваря Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) от сряда - 1 август т.г. Съобщението е на  Министерството на земеделието и храните от днес – понеделник, 30.07.2012 г.. За селскостопанската 2012/2013 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България са планирани както следва: за преструктуриране и конверсия на винени лозя - 21.7 млн. лв., за застраховки на реколтата – 2.37 евро и за промоция в трети страни – 2.67 млн. евро.ДФ „Земеделие” ще финансира по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” смяната на сортовия състав на лозовите насаждения и подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство. Ще се субсидират и дейности за увеличаване броя на лозите на хектар, изграждането на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици, както и изграждането на противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения.За изпълнението на дейностите от програмата са предвидени различни възможности за финансиране. Бенефициентите могат да получат авансово плащане, ако имат сключен договор с фонда и инвестицията е в процес на изпълнение. За тази цел те трябва да депозират банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 120% от договорената финансова помощ.Финансовата рамка на лозаро-винарската програма за целия петгодишен период на нейното прилагане у нас от 2008 до 2014 г. е в размер от 112.683 млн. евро. По първата мярка – „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” финансовият ресурс за периода е над 91 млн. евро, а бюджетът по мярката „Промоция в трети страни” е 11 250 000 евро. За „Застраховане на реколтата” са разпределени 10 370 000 евро.Продължава и приемът на заявления за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход вследствие прилагане на мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Кандидатите могат да подават заявленията с отчета на авансово изплатената финансова помощ по мярката или със заявлението за плащане, когато финансовата помощ се изплаща след изпълнение на инвестицията.

 

Back